شناسه علمی (CV)
محمّدتقی فعّالی

اول) سوابق تحصیلی
نام: محمّدتقی                                                    نام خانوادگی: فعّالی                                         نام پدر: حسینعلی
محل تولد: تهران                                                 تاریخ تولد: 17/5/1341                                   شماره شناسنامه: 1883
m.faali@yahoo.com
یک) سوابق تحصیلات حوزوی
1) تحصیلات حوزوی در حوزه علمیه یزد حد فاصل سالهای 59-56
الف) جامع المقدمات: حجه الاسلام میر حسینی و حجه الاسلام یزدان پناه
ب) سیوطی: حجه الاسلام یزدانپناه
ج) مغنی اللبیب: حجه الاسلام عجمین و حجه الاسلام مدرسی
د) مختصر المعانی: حجه الاسلام مدرسی
هـ) باب حادی عشر: حجه الاسلام علاقهمند
و) حاشیه ملاعبدالله: حجه الاسلام علاقهمند
ز) قوانین الاصول: حجه الاسلام امام جمعه

2) تحصیلات حوزوی در حوزه علمیه قم حدفاصل سالهای 68-60
الف) لمعتین: حجه الاسلام اشتهادری
ب) رسائل: حجه الاسلام اعتمادی و حجه الاسلام وجدانی فخر
ج) مکاسب: حجه الاسلام قافی یزدی
د) کفایتین: حجه الاسلام ستوده (جلد 1) و حجه الاسلام تهرانی (جلد 2)
هـ) رجال: آیه الله شبیری زنجانی
و) الاسس المنطقیه للاستقراء: آیه الله هاشمی شاهرودی

3) دروس مؤسسه در راه حق حدفاصل سالهای 64-60
الف) علوم انسانی شامل
جامعه شناسی: دکتر صدیقی
روانشناسی: دکتر شریعتمداری
روانشناسی اجتماعی: دکتر کاردان
حقوق: دکتر نقیبزاده
مدیریت: دکتر رضایی
اقتصاد:  حجه الاسلام مصباحی مقدم (کتاب اقتصادنا)
فلسفه سیاسی: دکتر منوچهر محمدی و دکتر سیف زاده
ب) فلسفه غرب: حجه الاسلام دکتر احمدی
ج) بدایه الحکمه: حجه الاسلام فیاضی
د) نهایه الحکمه: آیه الله مصباح یزدی
هـ) برهان شفا: آیه الله مصباح یزدی
و) یک دور تفسیر موضوعی قرآن: آیه الله مصباح یزدی
ز) کتاب فلسفتنا: آیه الله مصباح یزدی
ح) زبان عمومی

4) دروس و پژوهش در بنیاد فرهنگی باقر العلوم حدفاصل 68-65
الف) الهیات شفا: آیه الله مصباح یزدی
ب) اسفار جلدهای 1-3-6-8-9: آیه الله مصباح یزدی
ج) منطق ریاضی: دکتر نوری و دکتر محمدجواد لاریجانی
د) زبان عمومی و تخصصی: دکتر بیرجندی و دکتر نوروزی و دکتر پیرا (دانشگاه امام صادق(ع))
هـ) تحقیق در تفسیر: آیه الله مصباح یزدی و حجه الاسلام رجبی
و) تحقیق در فلسفه: آیه الله مصباح یزدی و حجه الاسلام فیاضی

5) دروس عرفان و فلسفه در حوزه علمیه قم حد فاصل سالهای 68-64
الف) تمهید القواعد: آیه الله جوادی آملی
ب) فصوص الحکم: آیه الله جوادی آملی
ج) اسفار جلد 2: آیه الله جوادی آملی
د) اشارات جلد 2 و 3: آیه الله حسن زاده آملی
هـ) کتاب النفس شفا: آیه الله حسن زاده آملی
و) مصباح الانس: آیه الله حسنزاده آملی
ز) شرح منظومه: آیه الله انصاری
6) دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم حدفاصل سالهای 80-70
در محضر آیات عظام: بهجت، شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، مکارم شیرازی و سبحانی
7) احراز سطح 4 (دکتری) حوزه علمیه قم رشته فلسفه 29/8/1376

دو) سوابق تحصیلات دانشگاهی
1)    کارشناسی ارشد           الهیات و معارف اسلامی         تربیت مدرس قم                                       74-71
2)    دکتری                      عرفان اسلامی                    دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات)       79-74
3)    (در حد) فوق دکتری      فلسفه تطبیقی                    دانشگاه مک گیل (کانادا)                              1369 (1990م.)

سه) پایان نامه ها
1)    کارشناسی ارشد: ادراک حسی (حواس ظاهری) از دیدگاه ابن سینا  74-73
2)    دکتری: مکاشفه عرفانی و تجربه دینی 80-79

دوم) مقاله ها

رديف
عنوان مقاله
نام نشريه يا ناشر
شماره
تاريخ انتشار
ملاحظات
1
Australian journal of Basic and Applied Sciences
5(12)
2011
حسین باقری
2
Meditation A true of false equilibrium
Archives Des Sciences
65
2012
حسین باقری